Luka Handboek - Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten

[6.1] Algemeen

Algemeen

Luka-leden hanteren in principe, bij acceptatie van opdrachten voor levering en montage van luchtkanaalsystemen, de “Gezamenlijke Contractvoorwaarden Installateurs/ Luka VLA.” (G.C.I.). In artikel 4.1 van deze voorwaarden is aangegeven dat, indien niet anders vermeld, de overeengekomen prijs vast en bindend is. Is echter doorberekening van stijgingen in de prijsbepalende factoren wel contractueel vastgelegd, dan hanteren Luka-leden de onderstaande risicoregeling.

Regeling voor verrekening van wijzigingen in loonkosten en materiaalprijzen:

1. De opdrachtnemer is gerechtigd de bij de aanneming der opdracht overeengekomen prijs te wijzigen, indien na de datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren wijziging ondergaan.
2. De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever opgave verstrekken van de relevante prijsfactoren, zijnde als regel: de loonfactor (L) en/of de materiaalfactor (M)(L....%: M....%).
3. De verrekening van loonkostenwijzigingen vindt plaats door middel van periodieke vaststelling van het wijzigingspercentage, als volgt:

L2-L1
______ 100% =..........%
L1

Hierin is L1 het loonniveau per datum van aanbieding, L2 het loonniveau per de
datum van wijziging. Als loonniveau op de respectievelijke data zullen gelden de
Normlonen VNG per uur zoals gepubliceerd door de VNG.

4. De verrekening van materiaalprijswijzigingen vindt plaats op basis van indexcijfers van de VNG. Het wijzigingspercentage wordt vastgesteld, als volgt:

M2-M1
_______ 100% =..........%
M1

Hierin is M1 het VNG-prijsindex (gepubliceerd als boven aangegeven) per de datum van aanbieding, en m2 het prijsindexcijfer VNG per datum van wijziging.

5. Elke van de opdrachtnemer uitgaande termijnfactuur van de aannemingssom zal worden bijgestuurd met de gewijzigde kostprijsfactoren (in de percentages als ad 3 en 4 aangegeven). Het percentage wordt vastgesteld naar de op datum van de betreffende termijnfactuur geldende normen en indexwaarden. Verrekening over gedeelten van facturen vindt niet plaats.

Risicoregeling
Indien de G.C.I. niet van toepassing is, hanteren Luka-leden in principe, bij de acceptatie van opdrachten voor levering en montage van luchtkanaalsystemen, leverings- en betalingsvoorwaarden, die overeenkomen met de voorwaarden, uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het Midden- en Klein bedrijf in de Metaal. Wanneer hierbij doorberekening van prijsstijgingen van toepassing is, is in tegenstelling tot het gestelde in deze voorwaarden, ook de bovenstaande risicoregeling van toepassing.